Om Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden


Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens (Föreningen för god sed) vision är att den svenska värdepappersmarknaden ska vara en av de mest välfungerande, mest långsiktigt hållbara och högst förtroendeingivande i Europa.

Föreningen för god seds mission är att driva relevanta framtidsfrågor som bidrar till en mer effektiv, sund och stark värdepappersmarknad, som i sin tur bidrar positivt till näringsliv och samhälle.

Föreningen för god sed är en paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar genom sina fem sakorgan;

Föreningen för god sed utser ledamöterna i de olika sakorganen samt beviljar budget för verksamheterna.

Självregleringen innebär att näringsliv och andra intressenter på marknaden själva utformar och beslutar om reglerna på värdepappersmarknaden och vad som är god sed. Syftet är att skapa och upprätthålla förtroendet bland såväl inhemska som utländska marknadsaktörer, samt åstadkomma en sund och effektiv värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag, investerare och övriga intressenter.

Riksdagen och Finansinspektionen har, som en följd av modellens fördelar, valt att delegera viss myndighetsutövning och normgivning till självregleringen.

Huvudmännen för Föreningen för god sed utgörs av Aktiemarknadsbolagens Förening, FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening, NASDAQ Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och Svenskt Näringsliv.

Huvudmännen utser styrelsen för Föreningen för god sed, som i sin tur utser ledamöterna i sakorganen.

Finansiering av verksamheten sker med avgifter från de på den svenska finansmarknaden noterade bolagen,  från huvudmännen och genom betalning för uttalanden i sakorganet Aktiemarknadsnämnden.